Logo Zdaboř 2.png

Oficiální webové stránky Sdružení občanů a přátel Zdaboře, Sboru dobrovolných hasičů Zdaboř a Osadního výboru Zdaboř

Sbor dobrovolných hasičů Zdaboř

hasici2.JPG
IMG_0890.jpg
IMG_0891.jpg
Sbor dobrovolných hasičů Zdaboř

František Dražan - starosta
Pavel Zetocha st. - zástupce starosty
Vladimír Pruner ml. - velitel zásahové jednotky
Ing. Josef Kuba - zástupce velitele
Ing. Miroslav Karas - pokladník
Ing. Vladimír Pruner - jednatel Ing. Jaroslav Trmal - vedoucí revizní komise
Josef Myšák - revizor
Václav Žůček st. - preventista
Jan Žůček - strojník


Sbor dobrovolných hasičů ve Zdaboři, do roku 1960 samostatné obci ležící asi 3 km jižně od okresního města Příbram, byl založen na ustavující valné hromadě 29. května 1924. Snahy o zřízení hasičského sboru jsou sledovatelné již dříve, ale narážely na mnoho nepříznivých
důvodů, např. finanční náročnost pro obecní pokladnu, malá poplatní síla obyvatelstva, lhostejnost a opatrnickost většiny občanů a rovněž liknavost obecního zastupitelstva.
Pozitivně ve prospěch ustavení hasičského sboru tehdy působily dva důvody, jednak obecný zájem mladého samostatného státu na zřizování hasičských sborů a pak především v květnu 1923 požár způsobený bleskem. Časový úsek od tohoto požáru k ustavení sboru trval tedy jeden rok. V době založení měl sbor 19 činných členů, 8 zakládajících a 7 přispívajících.
Na počátku roku 1925 byla zakoupena u firmy Smejkal v Praze ruční stříkačka. Včetně potřebného příslušenství se 160 m konopných hadic stála 23 461, 60 Kč.
Stříkačka byla slavnostně vysvěcena a předvedena při I. veřejném cvičení 24. května 1925 za hojné účasti místních občanů a hostů. Dnes se zdá již neuvěřitelné, že tohoto cvičení nepříliš významného sboru z malé obce (v té době měla 41 usedlostí a domků s necelými třemi stovkami obyvatel) se zúčastnilo 29 hasičských sborů, vystoupilo 296 hasičů, z nich bylo 14 zdabořských. Cvičení bylo župní technickou komisí hodnoceno velmi dobře. Jako ocenění tehdejšího nadšení hasičů je nutno připomenout, že zúčastněné sbory byly i ze vzdálenějšího okolí a že pro vzdálenější sbory musela být účast i časově náročná, rychlost přepravy byla dána rychlostí chůze nebo pohybu koňského spřežení.
Celkový přehled o zásazích hasičského sboru není příliš rozsáhlý, do roku 1968, kdy došlo k poslednímu požáru v obci, je zaznamenáno 7 případů. Kromě toho docházelo k drobnějším zahořením, např. vlhkých briket, suché trávy nebo v lese suchého jehličí apod., které hasiči zvládli i bez dokonalejší techniky.
V roce 1957 sbor získal motorovou stříkačku PS 8, její cena i s příslušenstvím byla 18 924,- Kčs. Ta sice u požáru nikdy nebyla, její využití bylo pro čerpání studní a zatopených sklepů v obci, kromě toho různých stavebních výkopů dle potřeb města.
Na činnost sboru měly negativní důsledky dvě události, které sami o sobě byly bezesporu v souladu se společenským vývojem, ale v jejichž důsledku došlo k ochlazení společných zájmů. První byla změna v typu JZD, který byl v roce 1958 povýšen na II. typ. Druhou událostí bylo zrušení Místního národního výboru Zdaboř v roce 1960 a přičlenění obce k městu Příbram. Další z nepříznivých okolností v zájmu místních občanů o hasiče byla blízkost města a možnost rychlejšího zásahu městských útvarů, technicky lépe vybavených. Po ustavení útvaru profesionálních hasičů názor občanů na zbytečnost místního hasičského sboru ještě zesílil.
Počet členů klesal, až byl sbor v roce 1970 zařazen mezi úpadkové organizace v příbramském okrese. I při těchto omezených možnostech však sbor jakožto jediná aktivní společenská organizace v obci kromě preventivních prohlídek, zajišťoval různé veřejné úkoly a potřeby, např. všechny brigádnické akce, iniciativu při prosazování návrhu na zřízení vodovodní sítě, péče o vzhled obvodu apod. V roce 1974 se vyskytly náznaky likvidace sboru, avšak s ohledem na 50. výročí založení k ní nedošlo. Naopak, na 24. května 1975 byly připraveny oslavy 50. výročí prvního veřejného cvičení, zahájené veřejným vystoupením a ukázkami hasičských zásahů za účasti sousedních sborů. Následné odpolední slavnostní schůze se zúčastnilo včetně významných hostů 112 osob.
Pro další existenci sboru měla tato oslava důsledky téměř zázračné. Nastal příliv nových členů, zvýšila se aktivita celého kolektivu, vzrostl zájem veřejnosti o všechno, co se v bývalé obci děje a zejména se oživila spolupráce se sousedním sborem v Dolejší Zdaboři, která vyvrcholila v roce 1998 sloučením do společného sboru.
Zvýšené aktivitě již nevyhovovalo skromné technické vybavení a skladovací možnosti. Jako požární vozidlo byl nejprve získán malý nákladní automobil ŽUK, následoval větší nákladní automobil ROBUR a poté hasičské vozidlo AVIA. Technika byla prostupně doplněna o agregát PS 12, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, benzinovou elektrocentrálu a další.
Bylo sestaveno soutěžní družstvo, které úspěšně vystupuje na soutěžích okrsku a na různých akcích okolních sborů. Před deseti léty byla z mladších členů ustavena zásahová jednotka kategorie JPO – 5 zaměřená na ochranu obyvatelstva.
V létech 1976-77 byla postavena v akci „Z“ nová hasičská zbrojnice, v létech 1984-85 byla rozšířena o přístavbu pro možnost pořádání veřejných akci v obvodu včetně všech voleb.
Je potěšitelné, že od roku 1975 se aktivita sboru udržuje stabilně na dobré úrovni bez výkyvů a bez generačních rozporů, počet členů se pohybuje kolem dvaceti pěti. Sbor se trvale úspěšně podílí na činnosti okrsku Příbram. Přesto je nutno konstatovat, že zájem o činnost není tak velký, jaký by si význam dobrovolné hasičské činnosti zasloužil a jaký by si představovali jeho funkcionáři.
Z dříve uvedeného je zřejmé, že SDH Zdaboř patří sice mezi malé sbory jejichž význam je větší než početnost členské základny. Podstatnou náplní hasičské činnosti je účast na soutěžích místního významu, spolupráce s ostatními sbory v okrsku, údržba techniky a používaných objektů. Jeho další význam spočívá v činnosti veřejné a společenské jak v místním obvodu, tak i v podílu na různých akcích připravovaných v rámci města.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one